OTWARTE KONKURSY OFERT

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Uchwała Nr 41/242/2020 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2020.

31 marca 2020

Uchwała Nr 41/241/2020 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej w 2020 roku.

31 marca 2020

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej

26 lutego 2020

      Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz.688 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań w dziedzinie kultury fizycznej w 2020 roku.

 1. Cel konkursu
  Celem otwartego konkursu ofert jest wsparcie  realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 2. Rodzaj wspieranego zadania:
  Kultura fizyczna
  Wsparcie zadań publicznych dotyczy wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie: organizacji zawodów i współzawodnictwa sportowego oraz wspieranie udziału dzieci i młodzieży w zawodach o charakterze ponad powiatowym.
 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wspieranie realizacji zadań.
Zarząd Powiatu w Parczewie
Czytaj więcej o: Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej

26 lutego 2020

     Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań w dziedzinie  pomocy społecznej  w 2020 roku.

 1.  Cel zadania
  Celem otwartego konkursu ofert  jest  wsparcie realizacji  zadań publicznych  z zakresu pomocy społecznej .
 2. Rodzaj  wspieranego zadania:
  Pomoc Społeczna
  Wsparcie zadań publicznych dotyczy:
  Prowadzenia dla mieszkańców powiatu parczewskiego ośrodka specjalistycznego  poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej  w Parczewie .
 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wspieranie realizacji zadań.
Zarząd Powiatu w Parczewie
Czytaj więcej o: Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej

Ogłoszenie w sprawie wyboru oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2020

26 lutego 2020

     Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 15 ustawy z dnia 25 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz.688 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 36/202/2020 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie  realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz w związku z uchwałą Nr XII/79/2019 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r., poz. 6628) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:
Dokonuje się wyboru ofert oraz podmiotów po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej. Udziela się dotacji w formie wsparcia –zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Zarząd Powiatu w Parczewie
Czytaj więcej o: Ogłoszenie w sprawie wyboru oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2020

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej

26 lutego 2020

     Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2019r., poz. 511 z późn. zm.), art. 18a ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688  z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala co następuje:

 1. Zarząd Powiatu w Parczewie unieważnia  otwarty  konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej z terminem realizacji od 28 lutego 2020 r. do 15 grudnia 2020 r.
 2. Informacja o unieważnieniu konkursu podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Parczewskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Parczewie.
Zarząd Powiatu w Parczewie
Czytaj więcej o: Ogłoszenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji kon opiniującej oferty złożone w konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w 2020r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i pomocy społecznej

17 stycznia 2020

Uchwała Nr 36/203/2020 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej.

17 stycznia 2020

Uchwała Nr 36/202/2020 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej.

17 stycznia 2020

Uchwała Nr 36/201/2020 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu zadań publicznych Powiatu Parczewskiego do realizacji przez organizacje pozarządowe w 2020 r.

17 stycznia 2020

Uchwała Nr 7/46/2019 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 13.02.2019r. w spr. zgł kandydatów na czł. komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w 2019 r.

13 lutego 2019

Uchwała Nr 7/45/2019 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziadzinie pomocy społecznej.

13 lutego 2019

Uchwała Nr 7/44/2019 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej.

13 lutego 2019